ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา มาทัศนศึกษา

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา มาทัศนศึกษา

241

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางฐิตินันท์ อินทร์กัน จพง.ธุรการชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี และคณะ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนามาทัศนศึกษา เรียนรู้เรื่องข้าว เพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลของข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี