จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สมาชิกจาก 10 จังหวัดภาคกลาง

 

 

t211

จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สมาชิกจาก 10 จังหวัดภาคกลาง

241

วันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดย นางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ  จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สมาชิกจาก 10 จังหวัดภาคกลาง  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 โดยมี น.ส.วิรัลพัชร มาเที่ยง จพง.การเงินและบัญชี ศวข.ปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 47 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี