ประชุม เชิญคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา

 

 

t211

ประชุม เชิญคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา

241

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุม เชิญคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบกรอบทิศทางงานวิจัย ปี 2563 และพิจารณาข้อเสนอแนวคิดโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ปี 2563 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี