จัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

 

 

t211

จัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

241

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2561  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี