กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

 

t211

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

241

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงานด้านเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี