ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง

 

 

t211

ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง

241

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 บุคคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรงตื่นตัวในการทำงาน มีจิตใจเบิกบาน ครั้งที่ 8 โดยมีการชั่งน้ำหนักตัวและจดบันทึก เพื่อเป็นสถิติเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทำกิจกรรม