โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในปีงบประมาณ 2563

 

 

t211

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในปีงบประมาณ 2563

241

วันพุธที่  28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเสนอของบประมาณโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี