The Third International Symposium on Plant Cryopreservation (Cryosymp 2018)

 

 

t211

The Third International Symposium on Plant Cryopreservation (Cryosymp 2018)

241

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้า
ร่วมประชุมนานาชาติ The Third International Symposium on Plant Cryopreservation (Cryosymp 2018) น.ส.กัญญา เชื้อพันธุ์ นวก.ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.ชำนาญการพิเศษ และนายพีรพล ม่วงงาม นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมดูงาน จำนวน 90 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี