ศวข.ปทุมธานี คอยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

 

 

t211

ศวข.ปทุมธานี คอยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

241

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดย นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี คอยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นบริษัทที่พัฒนาจากเกษตรกร
ที่พึ่งพาตนเอง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จำนวน 50 คน มาขอใช้ห้องประชุม 2
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี