นางสุวณี เส็งหะพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กำลังอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจดบันทึกปริมาณฝน

 

t211

นางสุวณี เส็งหะพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กำลังอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจดบันทึกปริมาณฝน

241

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.45 น. นางสุวณี เส็งหะพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กำลังอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจดบันทึกปริมาณฝน และอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวันภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 (นายธนภูมิ กาวไธสง และ นายรัชชานนท์ ธรรมกิจวัฒน์ ) เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำปัญหาพิเศษ