จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

t211

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

241

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 บุคคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเบิกบาน ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี พอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีการชั่งน้ำหนักตัวและจดบันทึก เพื่อเป็นสถิติเปรียบเทียบระหว่างก่อนทำและหลังทำ