อบรม Sustainable Rice Platform (SRP) Training of Trainer and Auditor Training

 

t211

อบรม Sustainable Rice Platform (SRP) Training of Trainer and Auditor Training

241

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายและประสานงานจากกองวิจัยฯ ให้เป็นวิทยากรพาผู้เข้าร่วมอบรม Sustainable Rice Platform (SRP) Training of Trainer and Auditor Training   และผู้เกี่ยวข้องจากบริษัท คอนโทรลยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 18 คน มาเยี่ยมชมแปลงนาสาธิต ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินภายใต้ SRP Standard กับ Auditor ในเอเชีย รวมทั้งในประเทศไทย