นายปัญญา ร่มเย็นผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้เป็นประธานการสัมมนาของภาคบ่ายวันแรก มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของศวข.ปทุมธานี

 

t211

นายปัญญา ร่มเย็นผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้เป็นประธานการสัมมนาของภาคบ่ายวันแรก มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของศวข.ปทุมธานี

241

วันที่  12  มีนาคม  2561  นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่  11-13  มีนาคม  2561  ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการนี้ นายปัญญา ร่มเย็นผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้เป็นประธานการสัมมนาของภาคบ่ายวันแรก มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของศวข.ปทุมธานี จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วยภาคบรรยาย 1 เรื่อง และโปสเตอร์ 3 เรื่อง ซึ่ง ศวข.ปทุมธานี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยายของ
น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ และโปสเตอร์ของ น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.ชำนาญการ ช่วงเย็นมีกิจกรรมสันทนาการเชื่อมสัมพันธไมตรี และการแสดงสร้างความรื่นเริงของแต่ละศูนย์ฯ