นายวารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสารวัตรข้าว ออกตรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล

 

t211

นายวารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสารวัตรข้าว ออกตรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล

241

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นายวารินทร์
ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสารวัตรข้าว ออกตรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบสถานที่ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จ.ปทุมธานี ได้แก่อ.ลำลูกกา
อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง และอ.ธัญบุรี พบสถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า จำนวน ๕ ร้าน ปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืชพ.ศ.๒๕๑๘ และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม และพบสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑ ร้าน
คือร้าน นพรัตน์ พันธุ์ข้าว โดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ใส่กระสอบขาว ไม่มีตราและสัญลักษณ์ใดใดของร้านติดแสดงไว้ มีเพียงชื่อพันธุ์ จึงได้ตักเตือนและแนะนำแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันทำการแล้ว