นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

 

t211

นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

184

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาทำกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี