น.ส.กัญญา เชื้อพันธุ์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว

 

t211

น.ส.กัญญา เชื้อพันธุ์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว

184

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2561 น.ส.กัญญา เชื้อพันธุ์ นวก.ชำนาญการพิเศษ  ศวข.ปทุมธานี  และคณะ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การแปรสภาพข้าว(การสี) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  และการดำเนินงานของศูนย์ฯกับนักศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 30 คน