ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสมาคมชาวนาไทย สมาคมผู้ส่งข้าวออกไทย

 

t211

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสมาคมชาวนาไทย สมาคมผู้ส่งข้าวออกไทย

184

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายปัญญา ร่มเย็น  ผอ.ศวข.ปทุมธานี น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางปราณี มณีนิล จพง.การเกษตร ชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสมาคมชาวนาไทย สมาคมผู้ส่งข้าวออกไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ผู้แทนกรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ  ดร.สงกรานต์ จิตรากร  ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว ดร.ลือชัย อารยะรังสฤษฏิ์  อดีตผชช.ด้านอารักขาข้าว นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผชช.ด้านวิทยาการเมล็ดและมาตรฐานพันธุ์ และ น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมการข้าวเข้าร่วมชมแปลงแสดงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นชนิดข้าวขาวพื้นอ่อนที่คาดว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดปัจจุบันและร่วมประเมินความพึงพอใจ แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 2 ศวข.ปทุมธานี