รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ (ภาค ตอ.ฉน.)

 

t211

รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ (ภาค ตอ.ฉน.)

184

วันที่  29 มกราคม 2561  นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ (ภาค ตอ.ฉน.)  แนวทางการส่งเสริม GAP การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานของกองกองเมล็ดพันธุ์ข้าว   กองวิจัยและพัฒนาข้าว   กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักบริหารกลาง โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง  ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว  ผอ.กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ผอ.ศวข. และ ผอ.ศมข. รวมทั้ง นายปัญญา ร่มเย็น 
ผอ.ศวข.ปทุมธานี  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี