ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ข้าวไทย และความแตกต่างในด้านคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการหุงต้ม

 

t211

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ข้าวไทย และความแตกต่างในด้านคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการหุงต้ม

184

วันที่ 24 มกราคม 2561 น.ส.สุนันทา วงศ์ปิยชน นวท.ชำนาญการพิเศษ และนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการศวข.ปทุมธานี ใให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ข้าวไทย และความแตกต่างในด้านคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการหุงต้ม ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 18 คน และอาจารย์รวม 20 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี