โครงการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

t211

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

184

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี และคณะ   เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโครงการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 93 คน และครู 6 คน มาทำกิจกรรมและเรียนรู้เรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี