งานเทศกาลข้าวไทย (Thai Rice Festival 2017) “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

 

t211

งานเทศกาลข้าวไทย (Thai Rice Festival 2017) “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

184

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนำกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวครบวงจรไปออกร้านจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้องปลอดสาร ในงานเทศกาลข้าวไทย   (Thai Rice Festival 2017) “ความสุขจากท้องนา  หรรษาสู่เมืองกรุง” ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2560     ณ ลานคนเมือง  ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีข้าวอย่างยั่งยืน