คณะข้าราชการกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

t184

คณะข้าราชการกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

184

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะข้าราชการกรมการข้าว   เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว โดยประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวนวดข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก