มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาเรียนรู้การวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารฯ

 

t184

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาเรียนรู้การวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารฯ

184

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560   นายปัญญา ร่มเย็น ผอ. ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาเรียนรู้การวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารฯ จำนวน 47 คน โดยมี น.ส.สุนันทา วงศ์ปิยชน นวก.ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป