นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 21 คน และอาจารย์ 2 คน ในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว

 

t184

นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 21 คน และอาจารย์ 2 คน ในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว

184

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง  นวก.ชำนาญการพิเศษ
ศวข.ปทุมธานี บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 21 คน และอาจารย์ 2  คน ในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์  ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว และศึกษาเกี่ยวกับหลักวิธีการเก็บเมล็ดเชื้อพันธุกรรมข้าว  เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง