นายอำเภอธัญบุรี มาเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ

 

t184

นายอำเภอธัญบุรี มาเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ

184

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี มาเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จำนวน 110 คน  ณ  ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ในการนี้ นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ได้บรรยายสรุปภาพรวมและกิจกรรมดีเด่นของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีให้ที่ประชุมทราบ