รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล เกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว

 

t184

รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล เกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว

184

ระหว่างวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล
เกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว เนื่องจากมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ข้อมูลมีความซับซ้อนและคลาดเคลื่อน จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีด้านการบริการการจัดการข้อมูลมาใช้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี