นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากรมการข้าว มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Professional Development on Project Management, Monitoring and Evaluation

 

t184

นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากรมการข้าว มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Professional Development on Project Management, Monitoring and Evaluation

184

วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี น.ส.กัญญา เชื้อพันธุ์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และ น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ ต้อนรับนายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากรมการข้าว มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปรับปรุงพันธุ์ข้าว  ให้คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Professional Development on Project Management, Monitoring and Evaluation ซึ่งจัดโดpสถาบัน Asian Institute of Technology ( AIT) จำนวน 11 คน มาศึกษาดูงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของศวข.ปทุมธานี