ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอธัญบุรี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

t184

ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอธัญบุรี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

184

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  นางสมนึก สุขสี จพง.ธุรการอาวุโส น.ส.วิรัลพัชร มาเที่ยง จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอธัญบุรี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรีเป็นประธานในการประชุม

sian Seed Magazine