นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกาชาดจังหวัดพระตะบอง เกษตรกร จากประเทศกัมพูชา

 

t151

นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกาชาดจังหวัดพระตะบอง เกษตรกร จากประเทศกัมพูชา

151

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสำเริง   สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกาชาดจังหวัดพระตะบอง เกษตรกร จากประเทศกัมพูชา และจนท.สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโก จำนวนรวม 15 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเรื่องการปลูกข้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเยี่ยมชมแปลงนาทดลอง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในประเทศกัมพูชาต่อไป