ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวและการปลอมปนของข้าวหอมมะลิ ระดับ DND

 

t151

ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวและการปลอมปนของข้าวหอมมะลิ ระดับ DND

151

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 น.ส.สุนันทา วงศ์ปิยชน นวท.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวและการปลอมปนของข้าวหอมมะลิ ระดับ DND ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา