ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560)

 

t151

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560)

151

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560) โดยมีนายปัญญา  ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางประนอม  มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรจาก อ.หนองเสือ อ.ธัญบุรี และ อ.ลำลูกกา ที่เข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
บึงกาสาม หมู่ที่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี