คณะผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการ “ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว” รุ่นที่ 1

 

t151

คณะผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการ “ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว” รุ่นที่ 1

151

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา  ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการ “ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว” รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน มาศึกษาดูงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยมี ดร.สุภาพร  จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ข้าว  ต่อจากนั้น คณะผู้เข้ารับการสัมมนาได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ