นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรของกรมการค้าภายในที่เข้ารับการฝึกอบรม

 

t151

นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรของกรมการค้าภายในที่เข้ารับการฝึกอบรม

151

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา  ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรของกรมการค้าภายในที่เข้ารับการฝึกอบรม การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 จำนวน 25 คน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ด้วยตนเอง  โดยมี นางสาวสุนันทา  วงศ์ปิยชน นวท.ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี