นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และนางวาสนา พันธุ์เพ็ง นวก.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าว และวิธีป้องกันกำจัด

 

t151

นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และนางวาสนา พันธุ์เพ็ง นวก.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าว และวิธีป้องกันกำจัด

151

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และนางวาสนา  พันธุ์เพ็ง นวก.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าว และวิธีป้องกันกำจัด แก่อาจารย์และคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จำนวน 19 คน