คณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร

 

t151

คณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร

151

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา  ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก เพื่อทรงฟังบรรยายสรุปเรื่องการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวในปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กข43 ในกระบะแทนการหว่านในแปลงนา โดยหลังจากนี้ ทางศูนย์ฯ จะนำไปตกกล้า และลงดำในแปลงนาช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อให้พอดีกับวันที่จะทรงเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน  จากนั้นทรงหว่านเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 ในแปลงสาธิตเกษตรที่ 5 และทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักต่างๆ บนคันนา ซึ่งปลูกไว้ตามวิธีการจัดการระบบนิเวศในนาข้าว