กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไร่ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน บ้านแก่งประลอม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวไร่ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าว

 

t151

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไร่ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน บ้านแก่งประลอม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวไร่ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าว

151

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสำราญ  อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะ  จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไร่ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน
บ้านแก่งประลอม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวไร่ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าว ณ แปลงทดสอบพันธุ์ข้าวไร่  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี