ตรวจซ่อมกล้าข้าวที่ปักดำ ณ เขตพระราชฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร

 

t151

ตรวจซ่อมกล้าข้าวที่ปักดำ ณ เขตพระราชฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร

151

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางวาสนา  อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ไปตรวจซ่อมกล้าข้าวที่ปักดำ ณ เขตพระราชฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร