ประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2560

 

t151

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2560

151

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสำเริง  สกุลสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี