จัดนิทรรศการเสนอผลงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

 

t156

จัดนิทรรศการเสนอผลงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

151

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเสนอผลงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ในงานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี