หลักสูตร “ Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countris, Cultural Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production”

 

t151

หลักสูตร “ Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countris, Cultural Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production”

151

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานีและคณะ ให้การต้อนรับ จนท.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน และจนท.จากประเทศในทวีปแอฟริกา ที่เข้ารับการฝึบรมนานาชาติ หลักสูตร “ Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countris, Cultural Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production” จำนวน 33 คน มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการผลิตข้าวและการส่งออก และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ