เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

t145

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

145

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี น.ส.สุนันทา  วงศ์ปิยชน นวท.ชำนาญการพิเศษ และคณะนักวิชาการ กลุ่มงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน และชมผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำข้าวกล้องงอกของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ณ กรมการข้าว เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ