วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

t141

วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

141

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 38 คน มาจัดกิจกรรมครอบครัวสาธิต เรียนรู้เรื่องข้าว โดยฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ ชมการสาธิตวิธีผสมพันธุ์ข้าว และการสีข้าว