ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

 

t139

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

139

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เพื่อร่วมวางแผนการผลิตและรับทราบสถานการณ์การผลิตของศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี  คณะกรรมการภาคีเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว  และประธานศูนย์ข้าวชุมชนใน จ.ปทุมธานี 24 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี