ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

 

t138

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

138

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน  มีเกษตรกรเป้าหมายร่วมงานจำนวน  200 ราย