ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560

 

t135

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560

135

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดย นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ประธานคือนายสุรัตน์  สงวนทรัพย์  ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท