นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่วมเงาภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

t134

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่วมเงาภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

134

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่วมเงาภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยปลูกต้นปาริชาตหรือต้นทองหลางและต้นหางนกยูงฝรั่ง จำนวนทั้งสิ้น 30 ต้น บริเวณอาคารหอเกียรติภูมิ 100 ปีศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี