งาน field day บึงทองหลาง "การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ"

 

t132

งาน field day บึงทองหลาง "การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ"

132

งาน field day บึงทองหลาง "การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ"