หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี” ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 

t131

หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี” ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

131

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสำราญ  อินแถลง  นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรอบรมเกษตรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ด้านข้าว) หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี”
ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีเกษตรกรเข้าร่วม 60 คน