Display # 
Title Author Hits
ตรวจแปลงนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2561 และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี นายณัฐชัย ศิริพานิชเจริญ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี Written by ptt_rrc 3
บันทึกความสูงของต้นข้าว จำนวนกอหาย กอถูกทำลายจากโรคและแมลง เก็บเกี่ยวประเมินผลผลิต Written by ptt_rrc 2
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “การผลิตข้าวอมิโลสต่ำและปานกลางเพื่อการตลาด” Written by ptt_rrc 3
ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว)ในจ.ปทุมธานี Written by ptt_rrc 3
ประชุม คณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 Written by ptt_rrc 2
ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ และศึกษาดูงานในประเทศไทย Written by ptt_rrc 1
นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการตรวจแปลงนา และการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการตรวจแปลงนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2561 Written by ptt_rrc 2
นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน บันทึกข้อมูล การแตกกอข้าว จำนวนกอข้าวถูกทำลายด้วยโรคและแมลงศัตรูข้าว Written by ptt_rrc 2
ผู้แทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ร่วมตรวจนาพันธุ์ ฤดูฝนปี 2561 ณ แปลงนาพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี Written by ptt_rrc 1
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2562 Written by ptt_rrc 3