Display # 
Title Author Hits
นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าวในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ Written by ptt_rrc 2
312นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านข้าว Written by ptt_rrc 1
ศวข.ปทุมธานี ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเพื่อสนองความต้องการของตลาด Written by ptt_rrc 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) ร่วมกับเกษตรอำเภอธัญบุรี Written by ptt_rrc 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) Written by ptt_rrc 3
แปลงนาข้าวพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร Written by ptt_rrc 1
ศวข.ปทุมธานี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและแมลง หลักเกณฑ์ Written by ptt_rrc 8
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561 Written by ptt_rrc 3
ศวข.ปทุมธานี และข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมดำนาข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 Written by ptt_rrc 3
นำเกษตรกรจำนวน ๓๐ คนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมสัมมนา ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร Written by ptt_rrc 4