Display # 
Title Author Hits
ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร Written by ptt_rrc 5
ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปดำเนินการกำจัดวัชพืชและหว่านปุ๋ยครั้งที่สองในแปลงนาพันธุ์มะลิดำหนองคาย ณ แปลงนาพระราชทาน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา Written by ptt_rrc 6
นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area Based) Written by ptt_rrc 4
การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมี ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โรงสีข้าว Written by ptt_rrc 7
สัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว" Written by ptt_rrc 4
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนทหารการสัตว์ Written by ptt_rrc 4
นำรถแทรกเตอร์ไปไถปรับหน้าดินเพื่อเตรียมปักดำข้าวในฤดูเพาะปลูก ณ แปลงนาพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน Written by ptt_rrc 4
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานฯ ณโรงเรียนทหารการสัตว์ Written by ptt_rrc 4
จัดการประชุมเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by ptt_rrc 6
ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) และเกษตรอินทรีย์ Written by ptt_rrc 4