รวมงานวิจัย

     
    การสํารวจคุณภาพทางกายภาพของข้าวหอมมะลิจากแปลงเกษตรกร ปี 2560
   
    คุณภาพข้าวปทุมธานี 1 เมื่อเก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร ปี 2560
   
    สมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 ระหว่างการเก็บรักษา ปี 2560
   
    สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวปทุมธานี 1 และขาวดอกมะลิ105 ปี 2560
   
    เครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา ปี 2559
   
    คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย ปี 2559
   
    ดัชนีน้ำตาลของข้าวไทย 8 พันธุ์ ปี 2558
   
     
 
     
    ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นจากการอาบรังสี ปี 2559
   
     
 
     
    การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2559
   
    การทดสอบเครื่องโรยข้าวงอกเพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพการผลิตข้าว(ในนาแปลงใหญ่) ปี 2559
   
    การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรด้วยรูปแบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ปี 2558
   
    การเก็บรวบรวมและทดสอบพัธุ์ข้าวไรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์พันธุกรรมพืช ปี 2558
   
     
 
     
    การศึกษาลักษณะของข้าวป่าและพืชสกุลใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบจากอุณหภูมิสูงในระยะสมเกสร ปี 2559
   
    ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลุ่มข้าวชื่อ "เหลือง" ปี 2559